Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Bidrag och donationer

bellman11

Lika litet som Bellman själv, har Bellmanssällskapet någonsin haft en solid ekonomi. Till all lycka har vi liksom Bellman mött gynnare och välgörare som

Brandkontoret
Gottfrid Mattssons fond
Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Riksbankens Jubileumsfond
Rudolph Zimmer, Bayreuth
Stiftelsen Tornspiran
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Svenska Akademien
Vitterhetsakademien
Åke Wibergs stiftelse

Den som vill stödja Bellmanssällskapet med ett bidrag, såväl privatperson som företag/förening, sätter vänligast in vald summa på Bellmanssällskapets plusgirokonto 451950-0. Vid insättning från utlandet är vi tacksamma om den görs i form av EU-betalning. IBAN-kod: SE59 9500 0099 6034 0451 9500 och BIC-kod: NDEASESS. Inbetalning kan även göras till vårt bankkonto i SkandiaBanken, nr 9150-158.120-3. Eventuella frågor kring inbetalning besvaras av vår skattmästare Olof Holm.

Meddela på inbetalningskortet alternativt via e-post till Olof Holm att det rör sig om en donation. Ange även på inbetalningskortet eller via e-post till Olof Holm om du/ni önskar hamna på vår lista över donatorer eller vara anonym.

Verksamhet och historik

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bellmanssällskapet värnar intresset för Bellman, stödjer forskning och vårdar minnet av Sveriges internationellt mest kände 1700-talspoet.
Som medlem i Bellmanssällskapet håller du dig informerad om vad som sker inom Bellmanforskningen och inom utgivningen av ny Bellmanlitteratur och Bellmanmusik.
Du får inbjudan till föredrag och konserter, ibland även utflykter och resor. Dessutom får du möjlighet att träffa författare, forskare, artister och Bellmanvänner från hela riket, stundom även andra delar av världen.

Bellmanssällskapet grundades i Stockholm den 4 februari 1919, på Carl Michael Bellmans födelsedag. Bland initiativtagarna fanns amatörforskaren Arvid Stålhane och litteraturprofessorerna Henrik Schück och Martin Lamm. Schück blev sällskapets förste ordförande och skrev dess stadgar. Författaren Erik Axel Karlfeldt formulerade inbjudan till medlemskap.

Bellmanssällskapets syfte var och är, att verka för ett levande intresse för Carl Michael Bellmans liv, diktning, musik och tid.

Som första och viktigaste uppgift åtog sig sällskapet att utge en ny, vetenskaplig upplaga av Bellmans samlade verk. Arbetet med den så kallade Standardupplagan (StU) påbörjades omgående. Redan 1921 utkom första bandet, Fredmans Epistlar och året därpå Fredmans Sånger. De två första utgåvorna har nu ersatts av nya editioner i modern vetenskaplig belysning: fyra volymer som docent Gunnar Hillbom ombesörjde med biträde av musikhistorikern James Massengale. Dessa utgavs 1990 - 1992 i samarbete med Bellmanssällskapet. Gunnar Hillbom hade dessutom huvudansvaret i sällskapet för utgivningen av Bellmans samlade skrifter. Serien slutfördes 2003 med totalt 20 volymer.

Bellmanssällskapet har också till uppgift att utforska Bellmans liv, dikt och tid. Därför tillkom skriftserien Bellmansstudier 1924, som fortfarande är under utgivning. Studierna, som hittills utkommit i 24 volymer, innehåller många av de senaste 90 årens mest betydande Bellmanartiklar. Övriga av sällskapets utgivningar inkluderar faksimiltryck, essäsamlingar samt det mycket populära Bellmanporslinet dekorerat av Yngve Berg.

Sedan 1992 utger Bellmanssällskapet ett medlemsblad, Hwad behagas?, namngivet efter den skämttidning Bellman utgav 1781. Medlemsbladet förmedlar såväl praktisk information som intressanta artiklar och notiser kring Bellman.

Bellmanssällskapet har även engagerat sig i olika former av musikutgivning, vilket påbörjades redan 1923. Sedan dess har LP-skivor, musikkassetter, videogram och CD-boxarna Alla Fredmans Epistlar och Alla Fredmans Sånger utgivits.

Några gånger om året inbjuds medlemmarna till föredrag av forskare och författare, till visaftnar, konserter och utflykter till Bellmananknutna platser med mera. Tidigare har även längre resor företagits, till Köpenhamn, Helsingfors, S:t Petersburg och Warszawa, där Bellman presenterats med föredrag och sång.

I mån av medel och möjligheter försöker Bellmanssällskapet också räcka en hjälpande hand åt dem som i andra länder värnar Bellman och Bellmanvisan. Sällskapet har systersällskap i ett flertal länder, och verkar för att öka det internationella utbytet mellan våra föreningar.

Stadgar

Ursprungligen antagna vid ordinarie sammankomst den 4 juni 1919 samt därefter reviderade, senast vid årsmötet 2016.

§ 1
Sällskapets ändamål är att främja och sprida kännedom om CARL MICHAEL BELLMAN, hans diktning och hans tid. I detta syfte skall sällskapet utgiva skrifter av och om Bellman; stödja och stimulera forskning rörande Bellman; verka för bevarandet av byggnader, platser och miljöer till vilka Bellmans namn är knutet; verka för upprätthållandet av Bellmanssångens traditioner; främja grundandet och vidmakthållandet av ett Bellmansmuseum.

§ 2
Ledamot av sällskapet är envar fysisk eller juridisk person som anmäler inträde och erlägger stadgad avgift. Styrelsen äger utesluta ledamot, som motverkar sällskapets syften, om minst nio styrelseledamöter stöder beslutet.

§ 3
Årligen betalande ledamot erlägger lägst den vid årsmötet stadgade avgiften. Ständig ledamot erlägger lägst tjugofemdubbel årsavgift en gång för alla. Som ständig ledamot må endast fysisk person inträda. Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 4
Sällskapet sammankommer en gång i halvåret. Sammankomsten under första halvåret är årsmöte. Därutöver står det styrelsen fritt att kalla till ytterligare sammankomst. Den skall likaledes göra det på begäran av minst femtio ledamöter. Kallelse till sammankomst skall utsändas minst två veckor i förväg. Blott ärenden som däri angivits får tas upp till slutligt avgörande.

§ 5
Årsmötet utser sällskapets ordförande och övrig styrelse fram till nästa årsmöte. Styrelsen består av elva ledamöter. Årsmötet utser två revisorer, och två suppleanter. Årsmötet utser en valnämnd med tre ledamöter, varav minst två utanför styrelsen; en av dem sammankallande. Nämnden föreslår styrelseledamöter - inkl ordförande - och revisorer med suppleanter. Årsmötet äger utse särskilt förtjänt person till hedersledamot. Årsmötet fastställer balansräkningen samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen på grundval av dess verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse. Årsmötet fastställer årsavgiften för verksamhetsår.

Minnesanteckning:

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas i enlighet med § 5:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare och två justeringsmän
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens årsberättelse jämte bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och övrig styrelse, inalles elva ledamöter
10. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två suppleanter
11. Val av tre ledamöter - en sammankallande - av valnämnden, varav minst två utanför styrelsen, att förbereda val enl p 9 och 10
12. Beslut om årsavgift för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor

§ 6
Styrelsen planlägger och leder sällskapets verksamhet, träffar avtal å dess vägnar, ansvarar för tillgångarna och är huvudman för publikationerna. Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser. Den möts minst två gånger om året. Styrelsen utser inom sig ytterligare funktionärer: vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsför om minst sex ledamöter är närvarande, varav minst två funktionärer. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bland funktionärerna. Detta äger att i brådskande fall fatta beslut mellan styrelsemötena och har att sedan inför styrelsen ansvara för dessa beslut.

§ 7
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 8
Vid sammankomst eller styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begäres. Varje ledamot har en röst som måste utövas personligen. Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning eller val då lotten avgör. Vi beslut om uteslutning gäller särskild regel - se § 2.

§ 9
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande sammankomster, den ena ett årsmöte.

§ 10
Vid upplösning av sällskapet skall dess tillgångar överlämnas till Kungl. biblioteket.

Styrelse

 

Ordförande: Mats Hayen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vice ordförande: Carina Burman Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sekreterare, webbredaktör: Jennie Nell Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Protokollsekreterare: Jonas Nordin Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skattmästare: Kristian Gustavson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Klubbmästare: Hans Jacob Bonnier Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arkivarie: Olof Holm Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Redaktör Hwad Behagas?
Catharina Grünbaum Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webmaster: Eva Frykevall Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Övriga ledamöter: Christian Bratt  
  Bengt Jonshult  
  Hans Nilsson  
Revisorer: Civilekonom Monica Sundin  
  Revisor Jan Åke Magnuson  
Revisorsuppleanter: Aina Palmér, Rolf Horneij  
Valnämnd: Göran Wessberg (sammankallande) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Olof Holm  
  Conny Roth  
     
     
     
     

 

Bellmanssällskapets Föreläsning till Olof Byströms Minne

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

OLOF BYSTRÖM 1901-99


Olof "Olle" ByströmVid tjugotvå års ålder 1923 höll Olof Byström sitt första föredrag i Bellmanssällskapet och i 68 år var han ledamot av dess styrelse, varav 30 som sekreterare och 12 som ordförande. Han redigerade elva delar av Bellmansstudier och sju delar av Standardupplagan av Bellmans skrifter. Olof Byström gav oss en ny bild av Bellman. Han klarlade epistlarnas tillkomst och kronologi. Med sitt kopiösa minne för detaljer var han en idealisk personhistoriker, och han utredde Bellmans sociala sammanhang. Den romantiska bilden av den försupne källarbohemen som oreflekterat mer av en slump improviserade fram sina visor visade sig ohållbar, och ersattes av den mogne konstnären i det borgerliga umgänget, skönhetsdyrkaren, familjefadern, kvinnornas beundrare och barnens vän. Den nye Bellman umgicks med musiker, konstnärer samt en och annan ståndsperson, omgav sig med sköna föremål och klädde sig kokett elegant. Olof Byström var en lysande konversatör i kretsen av ett livligt umgänge, gärna på slott och herresäten, eller som egen grand seigneur mottagande en ström av visiter i den lilla kulturvåningen i Gamla Stan med sitt sengotiska tak och omgiven av vackra inredningsdetaljer. Skönhet och harmoni gick även igen i hans språk och t.o.m. i improviserade miniföredrag tycktes formuleringarna polerade och övervägda. Han hade en lycklig penna och arbetade först konceptlöst – ”Jag har först allt inom mig, i huvudet” och skrev sedan rakt på, utan många ändringar. Trots deras lärdom och stoffrikedom tyngs hans uppsatser inte av lärt pedanteri.

Förteckning över föredrag

1998 - Torkel Stålmarck: Bellman som prosaist
1999 - Inställt
2000 - Søren Sørensen: Bellmanreceptionen i Danmark
2001 - Lars Lönnroth: Zions röst i Bacchi gårdar. Förhållandet mellan Bellmans andliga och bacchanaliska diktning
2002 - Kurt Johannesson: Det låg ett skimmer över Gustafs dagar – svensk vältalighet under 1700-talet
2003 - Lars Huldén: Bellmans resor och oresor – var han verkligen i Norge?
2004 - Elisabeth Mansén: Hvila vid denna källa – ur de svenska hälsobrunnarnas historia
2005 - Johan Stenström: Bellmans 1800-tal
2006 - Carina Burman: Dessa fantastiska män med sina dammiga peruker – att dikta fram 1700-talet
2007 - Lennart Hedwall : Frans von Suppé och Carl Michael Bellman
2008 - Sabrina Norlander Eliasson: Bilden av poeten. Om porträtt av Carl Michael Bellman och de arkadiska herdarna i Rom
2009 - Christer Alexandersson & ensemble: Bellmans musik – och andras. Ett musikaliskt urval av Bellmanmelodier och de förlagor som sannolikt inspirerat Skalden
2010 - Johan Stenström: Bellman levde på 1800-talet
2011 - Monique d’Argentré-Rask och Klaus-Rüdiger Utschick: ...samtalar kring ’Att översätta Bellman’
2012 - Göran Wessberg: Spel och dobbel på Bellmans tid
2013 - Jennie Nell: Bellman och Gustav III
2014 - Peter Lind: Varför bry sig om Bacchi Orden? Nya och gamla perspektiv på ett förbisett Bellmansverk
2015 - Mats Hayen: Bellman, Stjerncrantz och Kexél - tre fritänkare i 1770-talets Stockholm
2016 - Martin Bagge: "...liksom Runius, Lucidor..." Om Bellman och dryckesvisan under 1600- och 1700-talen, om lånade melodier och om en olöst fråga
2017 - Catharina Grünbaum: Bellman – en språkvirtuos. Hur gjorde Carl Michael Bellman på 1700-talet för att skriva vers som lever i dag? Sång: Calle Essmar
2018 - Bernt Malmros: Olof Åhlström – Bellmans musikförläggare. Nya rön ändrar bilden av förhållandet mellan diktaren och arrangören av hans musik till Fredmans epistlar och sånger. Sång: Anna Nyhlin

Fler artiklar...